Danh mục
Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9, Tổng Hội Dòng Xitô Quốc Tế đã tổ chức những ngày họp mặt cho các nghị phụ để bầu Viện Phụ Tổng Quyền cùng với các báo cáo của các Hội Dòng và các trao đổi xây dựng khác nhau.
» BẢN TIN KHÁC :
» Content 2- (12/12/2013)
» BẢN TIN KHÁC :
• Content 1 (12/12/2013)
» Hình ảnh Cộng Đoàn 2- (18/01/2014)