Danh mục
GDCS_Kansas City, Mo - (12/12/2013)
Ngày 03.07.2010 Cha Phụ Trách Dominic Trần Thiết Hùng,đã chủ sự thánh lễ Mừng Bổn Mạng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Kỷ niệm 10 thành lập Gia Đình Châu Sơn Kansas City, Mo
Tập tin đính kèm :
• Các bài viết cùng chủ đề: