Đan Viện Châu Sơn Sacramento
Đan Viện Châu Sơn Sacramento
Đan Viện Châu Sơn Sacramento
Đan Viện Châu Sơn Sacramento
Đan Viện Châu Sơn Sacramento
Đan Viện Châu Sơn Sacramento
Đan Viện Châu Sơn Sacramento
Đan Viện Châu Sơn Sacramento
Nu Dao
Can nha dau tien 2006
Hoa anh dao xuan 2014
Hoa Mua Xuan
Can nha dau tien 2006
Can nha dau tien 2006
Pieta
Đan Viện Châu Sơn Sacramento
Cong
Đan Viện Châu Sơn Sacramento California US.
Đan Viện Châu Sơn Sacramento California US.
Đan Viện Châu Sơn Sacramento California US.

<p> <strong>Monastery of Chau Son Sacramento / MCSS.</strong><br /> Non-Profit Organization<br /> 14080 Leary Road, Walnut Grove, California 95690<br /> Tel: (916) 776-1356 / Fax: (916) 776-1921<br /> Email : chausonus@gmail.com<br /> Web : www.chausonus.org&nbsp;<br /> EIN : 26-0170034</p>

Danh mục
Qua những trang website này, chúng tôi mong có thể giới thiệu bằng một vài nét đại cương một số kinh nghiệm được trải qua trong cuộc sống của chúng tôi. Cuộc sống ấy chứa ẩn một mầu nhiệm cao cả, tuy vẫn chỉ là cuộc sống bình thường và thực tế của con người. Cuộc sống của các đan sĩ Xitô đơn sơ giản dị, nhưng lại phong phú